ABOUT US

INSURETECH THAILAND

เราเกิดจากการรวมตัวของนักการเงินในด้านต่าง ๆ ทั้งประกัน ผู้จัดการกองทุน กับทีมนักพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเงินหรือ Fintech จนกลายมาเป็น Platform ในการวางแผนการเงินที่ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านการวิเคราะห์ เช่น AI, Cloud, Roboadvisor ช่วยในการออกแบบแผนการเงินเฉพาะตัวของคุณ เพราะเราเข้าใจว่าความต้องการของคุณไม่เหมือนใครและทุกเป้าหมายการเงินสำคัญเสมอ เราจึงนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อหาเส้นทางไปสู่เป้าหมายของคุณในแบบของคุณ